House in Kefalari, Athens
2010, in collab. with Myrto Theodoraki

< previous - next >